Leadee

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 10.1.2020

KDO JSME

Obchodní společnost Leadee.cz s.r.o., IČ:08258961, se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7 , Moravská Ostrava, 702 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 78917 (dále jen "poskytovatel"), poskytuje službu Leadee.cz , která poskytuje webové notifikace (dále jen "poskytovatel").

KOHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

V rámci svojí činnosti Poskytovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), osobní údaje těchto subjektů údajů:

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY (LEADEE.CZ)

V rámci poskytování Služby Poskytovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje uživatelů Služby:

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služby a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PŘI POŘÁDÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Při pořádání vzdělávacích akcí Poskytovatel v rámci své činnosti zpracovává zejména tyto osobní údaje jejich účastníků:

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Tyto osobní údaje budou zpracovány od provedení registrace až do konání příslušné vzdělávací akce a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

PROFILOVÁNÍ

Poskytovatel při zpracování výše uvedených osobních údajů užívá profilování, a to za účelem zkvalitnění Služeb a vytvoření individuálně sestaveného obsahu obchodních sdělení, přičemž tak činí na základě svého oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

INFORMACE O ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy, pokud jej uživatelé Služby nebo účastníci akce neodmítnou. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu odebírání Služeb a dále po dobu 3 let od jejich posledního využití.

DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

Osobní údaje zpracovává Poskytovatel jakožto správce. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i další zpracovatelé, seznam dalších subjektů, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, předloží Správce na žádost Subjektu údajů.

UKLÁDÁNÍ DAT V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY (LEADEE) ODBĚRATELEM (NAŠIMI ZÁKAZNÍKY) NA (NAŠICH) SERVRECH POSKYTOVATELE

Poskytovatel dále shromažďuje a uchovává data, která v rámci poskytování Služby odběratel při využívání Služby shromáždí o třetích stranách, zejména o svých zákaznících, a uloží je na serverech Poskytovatele. Odběratel je na základě uzavřených Smluvních podmínek zavázán získat od těchto třetích stran souhlas se shromažďováním a zpracováváním jejich osobních údajů, je povinen tyto osoby náležitě informovat o zpracování osobních údajů včetně informování o zpracování osobních údajů Poskytovatelem v pozici zpracovatele, a odpovídá Poskytovateli za to, že veškeré osobní údaje získané odběratelem i způsob jejich získání splňují veškeré náležitosti stanovené zákonem.
Poskytovatel zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům odběratelů Služeb, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
Tyto informace Vám velmi rádi a rychle sdělíme. Napište nám svůj požadavek na e-mail: info@leadee.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 800 808 008.

Právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: info@leadee.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 800 808 008.

Právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: info@leadee.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 800 808 008.

Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: info@leadee.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 800 808 008. Data Vám můžeme poskytnout ve dvou formátech. V souboru typu *.csv nebo *.xlsx. Prosíme o upřesnění, jaký formát souboru preferujete.

Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce (dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení) máte právo vznést námitku proti zpracování.
V tomto případě nás kontaktujte na na e-mailu: info@leadee.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 800 808 008.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.
Stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/

Máte dotazy týkající se GDPR a LEADEE, zabezpečení osobních údajů nebo Vašich práv? Pokud ano, napište nám
na info@leadee.cz nebo nás kontaktujte na telefonu: +420 800 808 008.

Tým LEADEE